Wzór odstąpienia od umowy

PRZYKŁADOWY WZÓR ODSTĄPIENIA OD UMOWY

dotyczy Konsumenta i Przedsiębiorcy uprzywilejowanego na prawach konsumenta

UWAGA: formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy

 

(miejscowość i data) ………………………., ……………………………….

 

(imię i nazwisko Klienta) ……………………………………….. …………………………………………
(adres Klienta do korespondencji) ………………………………………………………………………
(numer telefonu/email do kontaktu)……………………………………………………………………

 

Dane Sprzedawcy:
…………………………………………….
…………………………………………….
…………………………………………….

 

ODSTĄPIENIE OD UMOWY NA ODLEGŁOŚĆ

Informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących towarów ………………………………………………

Data zawarcia umowy …………………………………………

Data odbioru towaru …………………………………………………..

W związku z powyższym, oświadczam, że dokonam zwrotu towaru niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni. Poniżej wskazuję dane do zwrotu ceny towaru, który powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni .……………………………………..……

 

 

……………………………………………………

(imię, nazwisko i podpis Klienta,

jeśli formularz jest wysyłany w formie papierowej)