Reklamacja

ODSTĄPIENIE OD UMOWY NA ODLEGŁOŚĆ

Oświadczam, że odstępuję od umowy sprzedaży na odległość, zawartej w dniu …………………………………………
i dotyczącej zakupu następującego towaru:

  1. ………………………………………………………………………………… za cenę ……………………………………………….,

  2. ………………………………………………………………………………… za cenę ……………………………………………….,

  3. ………………………………………………………………………………… za cenę ………………………………………………..

Wydanie/odbiór1 towaru nastąpił w dniu …………………………………………………..

W związku z powyższym, oświadczam, że dokonam zwrotu towaru niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni.

Poniżej wskazuję dane do zwrotu ceny towaru, który powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni.

…………………………………………………………………………..……………………

…………………………………………………………………………………………..……

……………………………………………………

(imię, nazwisko i podpis Klienta,

jeśli formularz jest wysyłany w formie papierowej)

1 Niepotrzebne skreślić.